2020 in het teken van vernieuwen

Nieuwjaarstoespraak voorzitter


Namens het bestuur van de Sportraad heet ik onze burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van de politieke partijen, alle verenigingsbestuurders en vertegenwoordigers van Spurd van harte welkom.

Ik wens u een gelukkig, gezond en sportief 2020.

Een belangrijk thema van mijn toespraak is gericht op kansen en het continu vernieuwen. Vernieuwing gericht op samenwerking, bevolkingspopulatie, nieuwe technologieën en leden die zich steeds meer als een consument gedragen.

Ook onze steden Purmerend en Beemster veranderen continu, al is het alleen al de komende fusie. Opgeteld in 2000 nog een stad van circa 78.500 inwoners, in 2030 is de verwachting dat we dan een stad van rond de 96.000 inwoners hebben om door te groeien naar 100.000 inwoners in 2040. Waarbij we dan ook een toename zien van het aantal 65+ met meer dan 8.000.

Dit vraagt om een gemeentebestuur met visie en durf.
Het beleid is gericht op het creëren van een compacte stad met ruimte voor werk, wonen en recreatie. Met name het gezonder leven voor alle bevolkingsgroepen heeft een belangrijke plaats.

De Sportraad heef al eerder aangegeven te streven naar een intensivering van het sportbeleid. Cijfers bevestigen dat de georganiseerde sportbeoefening veel buiten de grenzen van Purmerend plaatsvindt.
Hier liggen dus kansen. We zijn dan ook verheugd te zien dat de gemeente een sportformateur heeft aangesteld die de voorbereidingen treft om tot een lokaal sportakkoord te komen

Een akkoord dat partijen van binnen- en buiten de sport met elkaar moet verbinden. Dat een sportakkoord noodzakelijk is blijkt wel uit de vele initiatieven die er zijn. Minder ad hoc en meer een structurele samenwerking tussen initiatiefnemers, bewegingsaanbieders, inwoners, bedrijfsleven, Spurd en de gemeente als facilitators en mogelijke sponsoren en andere geldstromen.

Een mooi voorbeeld is het dit voorjaar te openen H20 Rabobank ESportstadium. Door dit initiatief komt in Purmerend het grootste Esports & Gaming centrum van Europa. Digitaal gamen en sportbeoefening gaan dus nadrukkelijk verbonden worden met opleidingen en educatie.

Door Special Forces en Spurd is getracht het grootse en belangrijke evenement ‘Special Olympics 2022’ naar Beemster, Edam-Volendam en Purmerend te halen. Ook al is dit helaas niet gelukt, toch bijzondere dank aan alle betrokkenen voor de inzet die hiermee gemoeid is geweest.
Nieuwe initiatieven zijn overigens alweer ontstaan: het organiseren van regionale spelen en de ambitie om komend jaar in Purmerend een Swim To Fight Cancer te organiseren.

Ook zien wij goede resultaten om meer bewegen in de wijk mogelijk te maken. Al in twee wijken zijn speciale projecten waarbij ouderen worden begeleid met sporten in de openbare ruimte.

Meegaan met de tijd en beleidsvoornemens omzetten in de praktijk is een continu uitdaging. Uitvoering van praktische oplossingen zoals door verenigingen gewenst gebruik van tribunes in deze sporthal moeten toch mogelijk zijn. Zeker als dit al bij de planvorming als belangrijk werd gezien mogen beperkte kosten geen belemmering zijn.

Wil je nieuwe doelgroepen aanspreken en de sport dichterbij brengen,
dan dien je de sport attractief te maken. Ook het reclamebeleid kan hierbij helpen.
Opnieuw moeten we vaststellen dat met name in De Beuk er tot op heden nog geen duidelijke stappen zijn gezet. Verheugd zijn we wel dat de naar buitengerichte reclame langs sportvelden mogelijk gaat worden.

Tot onze vreugde zien wij ook dat er veel verenigingen bezig zijn hun accommodaties te moderniseren. Hierbij zien we dat goede plannen breed door leden worden gesteund en vervolgens, al dan niet met support van de Sportraad, bij Spurd, subsidieverstrekkers en sponsorpartijen, tot de uitvoering wordt gekomen.
Bijzondere dank daarbij is verschuldigd aan het VSB Fonds voor het regelmatig verlenen van financiële steun.

Wat wij ook zien is dat wanneer men meer inzet op verduurzaming dit direct in Euro’s wordt terugverdiend. Vele verenigingen hebben hiermee goede ervaringen.

Gesteund met de door de gemeente afgeven garantstellingen is de Rugby Waterland druk bezig met het bouwen van hun nieuwe accommodatie en de aanleg van extra sportfaciliteiten en gaat de Mixed Hockey Club deze maand starten met de aanbouw van hun clubhuis inclusief twee kleedkamers.

We zijn blij dat de voorbereidingen voor de herinrichting van het Karekietpark in volle gang zijn. Onderdeel hiervan is vervanging van de huidige sporthal. Net als bij de Beuk zien we dat naast de primaire behoefte van het onderwijs overdag en de verenigingen op de andere tijden hier direct een praktische invulling aan kan worden gegeven.
De eerste inventarisatie geeft aan dat er nu reeds sprake is van een behoefte van 1,5 sporthal. Gezien de groei van Purmerend naar 100.000 inwoners adviseren wij twee multifunctionele hallen (6 zalen).

Voor de lange termijn wordt door Spurd onderzoek gedaan naar de toekomstvisie van de sport in Purmerend. Hierbij wordt ook gekeken naar de combinatie tussen sport, bewegen en het sociale domein.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar onder andere de vitaliteit van de doelgroep, leeftijd en handicaps. De voorlopige resultaten ondersteunen onze al bestaande visie dat bewegen slechts een middel is om tot een leefbare gemeenschap te komen.

Vernieuwen moet en is noodzakelijk. In de huidige tijd betekent dit:
goed, snel, makkelijk, doelgroepgericht en zonder veel verplichtingen. Kortom genoeg uitdagingen om 2020 in te gaan.

Wij als Sportraad zijn daarbij graag dienstbaar om de noodzakelijke intensieve samenwerking en de lokale verankering hiervan tussen aanbieders, geldschieters, verenigingen, politiek, gemeente, Spurd en vrijwilligers te stimuleren.

Ik proost met u graag op het nieuwe en kansrijke 2020.