Sportnota 2008 -2011

Sport is allang geen op zichzelf staand beleidsterrein meer. Sport is meer dan dat. Sport is ook een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Mede op initiatief van de rijksoverheid zijn er daarom de afgelopen jaren bruggen geslagen tussen de beleidsterreinen sport, welzijn, onderwijs, volksgezondheid, stedelijke ontwikkeling en economie.

De gemeente Purmerend heeft, mede gezien deze groeiende samenhang van sport met andere beleidsterreinen, voor de verdere ontwikkeling van zijn sportbeleid behoefte aan een integrale nota, die een beeld geeft van het beleidsterrein sport in samenhang met de door de gemeente te realiseren doelen op andere beleidsterreinen.

Deze nota schetst de kaders waarbinnen de keuzes van het sportbeleid en hun gevolgen voor de betrokken overige beleidsterreinen worden aangegeven. Het nieuwe sportbeleid moet bovendien aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen en behoeften. De gemeente vraagt zich af welke ontwikkelingen zich op middellange en lange termijn zullen voordoen. De samenstelling van de bevolking is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Vergrijzing en ontgroening zorgen voor behoeften aan andere vormen van sportbeoefening.

Sportbeoefening wordt bovendien meer gevarieerder. Sporters stellen hogere eisen aan de kwaliteit van sportvoorzieningen en de gemeente krijgt meer en meer te maken met verschillende sportaanbieders. De individualisering heeft grote gevolgen voor de georganiseerde sport. In toenemende mate krijgen verenigingen te maken met problemen van organisatorische en financiële aard.

Nieuwe beleidsuitgangspunten zijn nodig om het sportbeleid voor de komende jaren op adequate wijze vorm te geven. Niet in de laatste plaats wordt geanticipeerd op de vanuit de structuurvisie gekozen ontwikkeling 'van groei naar bloei', de belofte van 'Purmerend als interactieve stad' en de standpunten vanuit het collegewerkprogramma om een toename van 10% meer sporters in Purmerend te realiseren.


Sportnota 2008 - 2011 »