Nieuwjaarstoespraak 2014

Uitgesproken door René Voorwerk d.d. 13 januari 2014


Dames en Heren, goedenavond

Namens het bestuur van de Sportraad heet ik u van harte welkom en wens u allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2014. In het bijzonder verwelkom ik wethouder van Sport Geoffrey Nijenhuis, de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen en de gemeente, het bestuur en medewerkers van SPURD en de directies van de GGD Zaanstreek Waterland en de Brijder Verslavingszorg.

En natuurlijk welkom aan onze eregast van vanavond, Prof. Dr Han Kemper, emeritus hoogleraar Gezondheid en Bewegen aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Het onderwerp van zijn voordracht zal gaan over het belang van sport en bewegen voor de gezondheid van jongeren en sluit dus goed aan bij het convenant ‘verantwoord alcoholgebruik in sportkantines’ wat vanavond wordt getekend.

Multifunctionele sportaccommodatie

De voorbereidingen voor de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie zijn in volle gang.
Als sportraad zijn we verheugd dat we, ondanks de vele jaren van voorbereidingen, zo ver zijn dat we nu vooral spreken over hoe een en ander eruit komt te zien.

Het PvE van de accommodatie is in concept aan de verenigingen en het onderwijs voorgelegd en naar verwachting zal op korte termijn de definitieve versie worden vastgesteld.
Na besluitvorming door de gemeente kan de aanbestedingsprocedure worden gestart.
Zowel de verplaatsing van de rugby als de bouw van de sporthal gaan tot heden in de tijd gemeten redelijk volgens schema. De verwachting is nog steeds, eind 2015 de sporthal in gebruik te kunnen nemen.

Sportaccommodatienota

Dit najaar is door Spurd een begin gemaakt met het opstellen van een sportaccommodatienota. In de nota wordt uitwerking gegeven aan de vraag naar en het aanbod van sportvoorzieningen tot en met 2026. Op basis van dit inzicht wil de gemeente bepalen welk aanbod aan sportvoorzieningen nu én in de toekomst nodig is om te kunnen inspelen op de toekomstige wensen van de inwoners, en welke ruimtelijke en financiële consequenties hiermee samenhangen. De accommodatienota zal in een van de komende maanden aan de gemeente worden aangeboden.

Maatschappelijke opgave

De landelijke overheid vindt dat de gemeenten als eerste aan zet om een gezonde levensstijl te bevorderen. Hierbij zal meer aan de eigen verantwoordelijkheid worden overgelaten. Het is dan ook tijd voor een omslag van ‘gezond moeten leven’ naar het ‘makkelijker toegankelijk maken van gezonde keuzes’.

Om dit vorm te geven zijn we samen met de maatschappelijke organisaties, onderwijs, zorginstellingen betrokken om tot de formulering van een prestatieplan te komen.
Nu reeds weten we dat de bevolking van Purmerend gemiddeld dikker is dan in Zaanstreek-Waterland en het landelijk gemiddelde. Er is dus duidelijk sprake van een gemeenschappelijke uitdaging.

Ledental

Een andere trend is dat bij verenigingen sprake is van een teruglopend ledental, stijgende lasten en vermindering van inkomsten. Ook blijft het nog steeds moeilijk voldoende schouders te vinden die de vereniging kunnen dragen.
Als sportraad zien we echter ook kansen. Kansen om vanuit de maatschappelijke opgave, zoals hiervoor genoemd, nieuwe ideeën te ontwikkelen en meer en anders samen te werken.


Verenigingsondersteuning

In dat kader kunt u altijd een beroep doen op de verenigingsondersteuners van SPURD.
Zij helpen en adviseren verenigingen om zaken op een planmatige en gestructureerde manier op te pakken.

Ook hebben wij als Sportraad het afgelopen jaar enkele verenigingen geholpen weer bestuurlijk op sterkte te komen en de stappen te zetten die nodig zijn om de sportbelangen veilig te stellen en perspectief te bieden.

Drank en horeca convenant

Waar wij als sportverenigingen, als sportraad en gemeente trots op mogen zijn is dat vanavond het drank- en horeca convenant wordt getekend. Het feit dat vrijwel alle sportverenigingen dit tekenen zegt iets over het verantwoordelijkheidsbesef.

Immers u bindt zich aan het feit dat er geen alcohol wordt geschonken aan mensen jonger dan 18 jaar en we zien toe op de handhaving hiervan. Later op de avond zal wethouder Geoffrey Nijenhuis hier verder op ingaan en onze burgemeester, de heer Don Bijl, zal komende van een andere afspraak, aanwezig zijn om dit convenant mede te ondertekenen. De grootste uitdaging voor 2014 is natuurlijk in de geest van het convenant te handelen. Als Sportraad zullen we dit volgen en daar waar het niet lukt zorgen dat de partijen met elkaar in gesprek raken.

Special Forces

In september is het platform Special Forces officieel van start gegaan.
Dit prachtige initiatief is een samenwerkingsverband van Spurd, de Prinsenstichting,
Rijser Transport, de M.L. Kingschool en de vier voetbalverenigingen in Purmerend en maakt zich sterk voor het ontwikkelen van een sportaanbod voor mensen met een beperking.
Voor deze doelgroep is sporten bij een reguliere vereniging nu niet altijd mogelijk, terwijl dit deelname aan de maatschappij wel meer vanzelfsprekend maakt.
Het platform streeft er naar om het sportaanbod voor bijzondere doelgroepen uit te breiden naar andere takken van sport. Daarnaast zijn sociale binding en participatie in het arbeidsproces belangrijke nevendoelstellingen.

Sportfonds

In 2013 is het sportfonds vorm gegeven. Hiervoor zijn een zevental locaties aangegeven om binnen de regels van het reclamebeleid reclame-uitingen te organiseren. Met de netto-inkomsten worden voornamelijk initiatieven van de sportverenigingen gefinancierd die niet subsidiabel zijn. Ondertussen is er een begin gemaakt om met de exploitatie te starten en hopen we volgend jaar u te kunnen mededelen of en zo ja welke resultaten zijn geboekt.

Gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2010 heeft de Sportraad een sportforum kunnen organiseren. Voor de komende verkiezingen in maart is dit financieel niet reëel zodat gekozen is voor een aantal columns in het Purmerends Nieuwsblad.

Wij willen benadrukken dat wij niet uit zijn om een stemadvies te geven, maar willen laten weten wat de inwoners van Purmerend vanuit de politiek de komende vier jaar op het gebied van sport kunnen verwachten

In zijn algemeenheid spreken we de wens en het vertrouwen uit dat na de gemeenteraads-verkiezingen er een raad is gekozen die uw belangen goed vertegenwoordigd en dat het nieuw te vormen college hiervan een goede afspiegeling zal zijn.

Website

Inmiddels heeft de Sportraad een eigen website ingericht die vanaf vanavond in de lucht is onder de naam www.sportraadpurmerend.nl.
U vindt hier alle relevante informatie inzake sport en bewegingsvraagstukken en verder is het een mooie plaats om de sportparagrafen uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zichtbaar maken.

VSB fonds

Ook dit jaar willen wij het VSB fonds Beemster bijzonder dank zeggen voor de financiële steun die zij de verschillende sportverenigingen heeft gegeven. Zonder deze extra middelen zou het niet mogelijk geweest zijn de verschillende investeringen te realiseren.


Participatiesamenleving

Graag wil ik nog iets zeggen over de traditionele sportvereniging.
Een nieuw woord wat dit jaar veel aandacht heeft gekregen is ‘participatiesamenleving’.
Hoezeer wij als Sportraad voorstander zijn van het benutten van de sportvereniging als sociaal kapitaal, breek ik bij deze graag een lans voor de traditionele sportvereniging.

Traditioneel associëren we veelal met ouderwets of conservatief. Terwijl een goede traditionele vereniging juist vitaal, maatschappelijk betrokken en open is. Een vereniging participeert actief in de samenleving. Een fantastisch fenomeen, open voor iedereen, waarin jong en oud als sporter of vrijwilliger aan kan deelnemen. Waar zij samenwerken aan gemeenschapsgevoel of een gezonde leefstijl.

Samen zijn onze sportverenigingen de grootste preventieve gezondheidsbevorderaar,
de omvangrijkste jongerenwerkorganisatie, de meest vraaggerichte welzijnsinstantie en de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. Dat is de kracht van de verenigingstraditie.

Tradities ontstaan juist uit het voortzetten van het goede. Laten we vanuit dat beginsel beleid ontwikkelen en uitvoeren. Dus in de basis de kracht van de sportvereniging erkennen en hen daarvoor bedanken en mee complimenteren, alvorens hen vriendelijk op te leggen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Alsof ze dat niet automatisch doet door simpelweg sportvereniging te zijn.

Maar dat vraagt ook om zelfreflectie bij instanties die faciliterend en subsidiërend optreden
en ook moeten nadenken over de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening zoals doorlooptijden van adviezen, besluiten, subsidieverstrekking of andere planvorming.


Hoogtepunten

Ook is het vermeldenswaard dat Korfbalvereniging BEP in maart haar 100-jarig bestaan gaat vieren. En naast de vele kampioenen die Purmerend inmiddels kent stak er één letterlijk en figuurlijk met de kop en schouders bovenuit, namelijk onze Hendrik Koppe die voor de
4e keer wereldkampioen veteranen judo is geworden.

In het besef nooit volledig te kunnen zijn wil ik met het noemen van deze twee voorbeelden namens de Sportraad alle verenigingen en leden feliciteren met de door hen behaalde successen en nogmaals benadrukken hoe nauw verbonden en belangrijk de top- en breedtesport in combinatie met elkaar is.


Download de speech op PDF >>