Nieuwjaarstoespraak 2015

Namens het bestuur van de Sportraad heet ik u van harte welkom en wens ik u een gelukkig, gezond en sportief 2015.

In het bijzonder een welkom voor onze bijzondere gast:
Minke Booij. Maar natuurlijk een woord van welkom aan alle verenigingsbestuurders, vertegenwoordigers van het college burgemeester en wethouders, raadsfracties, de gemeente en Spurd.

• Traditioneel is de burgemeester later wegens de receptie in gemeente Beemster
• Helaas wegens ziekte afwezig de heer Bert Slegt, lid van de sportraad

Terugblik

Op de nieuwjaarsreceptie is het gebruikelijk eerst een blik terug te werpen.

Sportieve successen

Uiteraard feliciteren wij de verenigingen en personen die op het sportieve vlak successen hebben geboekt. Opnieuw vele kampioenschappen en nationaal en internationaal behaalde medailles. Nogmaals proficiat allemaal.

Na de gemeenteraadsverkiezingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we als Sportraad kennisgemaakt met de vertegenwoordigers van de partijen in de fracties. Dit waren zinvolle en vruchtbare gesprekken die veel inzicht en wederzijdse goodwill hebben opgeleverd.

Ook hebben we met regelmaat formeel en informeel met de wethouder sportzaken. Wat hierbij opvalt is het geduld, de betrokkenheid, het begrip en de oplossingsbereidheid inzake de sportvraagstukken. 

Niet voor alles een ideale oplossing Hoewel er niet voor alles een oplossing is, merken we als Sportraad wel dat er begrip is en dat er binnen de mogelijkheden meegedacht wordt om tot een oplossing te komen. Voor ons een goede en vruchtbare samenwerking waarvan wij hopen dat deze de gehele collegeperiode als voorbeeld mag dienen.

Structuur van de sportraad

Zoals op onze jaarvergadering al aangekondigd hebben wij als bestuur het afgelopen jaar naast de vele contacten met de verenigingen vooral vanuit een thematische aanpak willen werken. Dit willen wij komend jaar verder vormgeven.

Communicatie van de sportraad

In 2014 hebben we ook onze website in de lucht gebracht.
Een passieve maar toegankelijke manier om de kennis en inzichten te delen met u. Uit het aantal hits blijkt dat dit gewaardeerd wordt. In 2015 willen we dit aanvullen met een nieuwsbrief waarin korte ‘actualiteiten‘ staan onder verwijzing naar de website.

Ook zijn we blij als Sportraad met de ruimte voor onze column in het Purmerends Nieuwsblad van Rodi media. Met de column proberen we vooral een aantal thema’s rond de sport en ideeën van de Sportraad te ventileren. Graag zetten we dit in 2015, met Rodi als media-partner, verder voort.

Te grote bescheidenheid is niet terecht

Als Sportraad is het de gewoonte dat we veelal in de luwte werken en daar waar mogelijk het gesprek aangaan om zaken op de agenda te krijgen.

Toch kan ik het niet nalaten om in ieder geval de belangrijkste zaken te noemen waar we in 2014 een rol bij hebben gespeeld.
Naast een aantal besturen weer van de grond te hebben gekregen of compleet te hebben gemaakt hebben we ook vele praktisch zaken bereikt.

Kunstgras Voor Purmersteijn en Wherevogels is er besloten i.p.v. periodieke renovatie over te gaan tot aanleg van kunstgras waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld.

Hockeyveld En voor de laatste jaren zeer snel gegroeide hockeyvereniging MHCP wordt het oude kunstgras op het hoofdveld vervangen door een semi waterveld met 3-D eigenschappen (het is maar dat u het weet)!

NUON clubcompetitie

Overigens bracht de vereniging Purmerend positief in het nieuws door als een van de negen winnaars te eindigen van de landelijke Nuon Club Competitie. Met de actie die door de dames en heren 1 is opgezet hebben beide teams tijdens een training de veldverlichting uit gedaan om op die manier energie te besparen. Zij hadden hun lichamen, sticks en ballen versierd met glow-in-the-dark attributen.

Het prijzengeld is een welkome bijdrage voor de kosten van het nieuwe veld en voor de te nemen maatregelen om de energierekening te verlagen. Goed nieuws dus voor de clubkas én voor het milieu.

Special Forces

Het platform Special Forces is inmiddels een begrip geworden.
Verschillende sportverenigingen in Purmerend hebben een sportaanbod voor mensen met een beperking ontwikkeld.
Nevendoelstellingen zijn sociale binding en participatie in het arbeidsproces.

Een mooi voorbeeld wat sinds november in de praktijk wordt gebracht is het vervoer per bakfiets van gemalen tarwe van korenmolen De Nachtegaal naar bakker Harry de Groot.


Accommodatienota

De accommodatienota is een beleidsbepalend-document waarin vanuit de demografische ontwikkelingen de kwantitatieve- en kwalitatieve vraag naar, en het gewenste aanbod van de Purmerendse sportaccommodaties zijn onderzocht voor de periode tot en met 2026. Gebaseerd op deze gegevens is vastgesteld welke faciliteiten in de toekomst voor de sportverenigingen nodig zijn.

De nota is door Spurd in nauwe samenwerking met de Sportraad, de sportverenigingen en het onderwijs opgesteld. Naast efficiency is er ook duidelijk gekeken naar haalbaarheid en ambitie. Behandeling door de politiek heeft in 2014 niet meer kunnen plaatsvinden maar staat nu gepland in de maand mei.


Multifunctionele sportaccommodatie

Wij treden hierbij vooral op als intermediair om de belangen tussen de verenigingen enerzijds en tussen de verenigingen en het onderwijs anderzijds samen te brengen, dat kost tijd, geduld en doorzettingsvermogen.
Hoewel het ons niet snel genoeg gaat zijn we nu bij de nagenoeg definitieve versie 0.8 van het programma van eisen.
Inmiddels is de aanbesteding in volle gang en gaan we vooralsnog er van uit dat medio 2017 de MSF een feit is.

Subsidieaanvragen

Ook is er voor verschillende verenigingen op basis van goede plannen subsidie toegekend door het VSB fonds. Belangrijke stimulansen voor de sport waarvoor wij het fonds opnieuw zeer erkentelijk zijn. Als Sportraad hebben we hulp kunnen bieden om de aanvraag in goede banen te leiden wat de kans op succes vergroot.


Ondernemen

Voorgaande is mede het gevolg van lef en ondernemerschap van de besturen van de verenigingen. Immers ook bij sport is stilstand achteruitgang. Je moet investeren om aantrekkelijk te blijven als vereniging. De leden blijven hierdoor enthousiast wat veelal de basis vormt voor invulling van de vele vrijwilligerstaken.

Leeghwaterbad Dat ondernemerschap wordt beloond bewijst het Leegwaterbad, die niet voor niets de prijs van beste zwembad in de wacht wist te slepen. Een zwembad dat in de regio inmiddels een positief begrip is geworden.

Een applaus voor het team van Spurd is hier zeker op zijn plaats.


Blik voorwaarts

Natuurlijk zijn er vele dossiers die ook in 2015 weer de aandacht vragen. Ik noemde zojuist al de Multifunctionele sportaccommodatie, maar ook de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) biedt kansen. Hoewel deze vooral betrekking heeft op zorg, jeugd en welzijn kan sport hierbij ondersteunend en complementair zijn.

Over de relatie van WMO en sport zijn inmiddels veel publicaties geweest. De essentie hiervan is dat doordat veel op het gebied van jeugd, welzijn en zorg lokaal worden geregeld ook lokaal de krachten dienen te worden gebruikt om deze groepen te steunen.

Kansen

Als Sportraad zien we dit als een uitdaging en kans voor de sportverenigingen. Een uitdaging om te zien of deze ontwikkeling, die lokaal normaal gesproken leidt tot een extra belasting, om te zetten in een kans. Immers jeugd en zorgbehoeftigen zijn potentiele doelgroepen voor sportverenigingen.


Een sportvereniging zal hierbij de partner in de wijk kunnen zijn. Een partner die een aanbod heeft in samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs, zorg aanbieders etc. om beweging aan te bieden.
1. Een sportvereniging staat midden in de wijk, de samenleving
2. Een sportvereniging heeft veel kennis en kunde op het gebied van bewegen
3. Een sportvereniging heeft de beste faciliteiten hiervoor
4. Een sportvereniging zal zijn doelgroep moeten verbreden om ook ik 2020 nog op gezonde basis te kunnen functioneren.

Komend voorjaar zullen we als Sportraad met u tot een verdere visievorming willen komen.

Tot slot

Ik noemde het al. We vertrouwen erop dat de samenwerking ook het komend jaar verder uitgebouwd zal worden en tot mooie zaken in de sport zal leiden. Ik dank u voor uw aandacht en breng graag met u een toast uit op het nieuwe jaar.

12 januari 2015, René VoorwerkToespraak als PDF document