Verkiezingen 2014

Klik op het logo voor partijprogramma

  Programmatekst sport


 
 
Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan een gezonde geest in een gezond lichaam en aan individuele ontplooiing. Bovendien is het een maatschappelijk bindmiddel. Daarom moet sport toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Topsport kan bijdragen aan het imago van Purmerend. Topsporters zijn vaak rolmodellen voor de jeugd. Ondernemers die zich richten op commerciële sport moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen en zichzelf bedruipen.

Onze speerpunten:
Vrijwilligers zijn belangrijk en moeten ondersteund en gewaardeerd worden, bijvoorbeeld door een sportvrijwilliger van het jaar uit te roepen.
De bijdrage aan sport voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen op het huidige niveau handhaven.
Voortzetten inzet combinatiefunctionaris ter ondersteuning van de
sportverenigingen en het bijeen brengen van vraag en aanbod.
Blijven investeren in een sportieve openbare ruimte met bijvoorbeeld
trapveldjes en hardlooproutes. Hierbij gebruik maken van subsidies van particuliere instellingen zoals de Johan Cruijff Foundation.
Ondersteunen van initiatieven op het gebied van gehandicaptensport en de onderlinge samenwerking bevorderen.
Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, commerciële
sportaanbieders, ziekenhuis, fysiotherapeuten en Spurd bevorderen om gezondheidsproblemen zoals obesitas terug te dringen.
Informatie over sport in Purmerend moet beter toegankelijk zijn.

Alle kinderen kunnen meedoen in sport, cultuur en educatie. De gemeente ontwikkelt een keuzepakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen dat ze stimuleert om mee te doen.

Meer activiteiten voor jongeren in de leeftijd 15 tot 18 jaar, zoals muziek, theater en sport projecten.
Extra ondersteuning voor sport en beweging, gericht op ouderen met een laag inkomen.

 
 
   
  Verwijdering van asbest uit gebouwen m.n. scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen en jeugdinstellingen.

 
  Sport en ontspanning

Sport is een belangrijk deel van het verenigingsleven dat naadloos past binnen de sociale infrastructuur die het CDA voor ogen staat. Zoals je met cement en een stapel stenen een muur maakt, zo maak je met het verenigingsleven een gemeenschap. Sport is gezond, gaat overgewicht tegen en zorgt voor sociale contacten. Naast het bindende element zorgt sport voor ontwikkeling en ontspanning. Sport moet dan ook betaalbaar en bereikbaar zijn voor alle inwoners van Purmerend: jongeren, ouderen, gehandicapten en minder draagkrachtige. Bij de aanleg, het beheer en het onderhoud van sportaccommodaties dient functionaliteit, efficiency en duurzaamheid voorop te staan.

Voor het CDA gaat sport niet primair om het leveren van de beste prestatie, maar om het plezier in het spel, aandacht voor een goede mentaliteit en het leren iets te doen voor anderen. Het leren omgaan met tegenslag vormt een belangrijk educatief element in de sport. De gemeente zorgt voor een goed en evenwichtig aanbod van sportaccommodaties in heel Purmerend die goed onderhouden zijn en voldoen aan gestelde eisen om er veilig te sporten. De multifunctionele sporthal zal volgens planning medio 2015 worden opgeleverd. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van vele sportende Purmerenders gerealiseerd.

Vrijwilligers en verenigingondersteuning
Vrijwilligers zijn het fundament bij sportverenigingen. Mensen stellen zich echter niet meer automatisch beschikbaar als vrijwilligers, waardoor verenigingen moeite hebben om alle taken uitgevoerd te krijgen.
In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid van dit probleem bij de vereniging en de sporters zelf. Bestuurders moeten vooral weten te verbinden en mensen het gevoel te geven: we horen erbij. Door dit gevoel zijn mensen weer bereid iets terug te doen voor de vereniging. Zij zijn immers de vereniging.
Spurd kan verenigingen hierin ondersteunen door het geven van advies of door het bieden van scholingsmogelijkheden. Hoewel het kabinet het nodig vindt de maatschappelijke stage af te schaffen,  wil het CDA de stage lokaal behouden.

Sportraad Purmerend
De sportraad vervult binnen Purmerend een zeer belangrijke functie. Zij behartigt de belangen van de sportverenigingen in Purmerend, treedt op als adviseur naar de verenigingen en fungeert als intermediair tus¬sen de verenigingen, de gemeente, Spurd en de politiek. Verder adviseert zij het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het lokale sportbeleid en vormt daardoor een onmisbare functie bij het in stand houd¬en van de sportverenigingen in Purmerend.

Ontspanning in de buurt
Andere dan puur lichamelijke sporten (damclubs, schaakclubs) en verenigingen die cultureel ontspanning bieden (dansverenigingen, koren) merken de gevolgen van het sluiten van een aantal buurthuizen.
Dit soort activiteiten draagt bij aan het welzijn van mensen. De gemeente moet zich dan ook inzetten om samen met de verenigingen een adequate en betaalbare ruimte te vinden, zodat het aanbod niet verdwijnt uit Purmerend. Naast sportactiviteiten in verenigingsverband draagt individuele sportieve ontspanning bij aan het welbevinden van mensen. Daartoe dient de openbare ruimte uitnodigend te worden ingericht om een (korte) wandeling te maken. Ook goed onderhoud en aanleg van fiets- en wandelpaden, ruiterpaden en kanoroutes stimuleert buiten sporten.

Actiepunten:
• De samenwerking tussen sportverenigingen en het onderwijs stimuleren door de inzet van combinatiefunctionarissen, zodat sporten op jonge leeftijd wordt aangemoedigd en gestimuleerd wordt dat kinderen lid worden van een sportvereniging.
• Verenigingsondersteuning door Spurd bij het werven en ondersteunen van vrijwilligers.
• Behoud van de maatschappelijke stage.
• Uitzetten van hardlooproutes in Purmerend op bestaande paden en routes voor ouderen inclusief bankjes.

 
  Kan ik veilig over straat naar het sportpark?
 
   

 
 
Spoedige aanleg multifunctioneel (top)sportcentrum bij de schoolcampus met extra zorg voor verkeersproblemen en parkeren
Ontwikkelen ruime subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen
Verruimen reclame-uitingen sportverenigingen
Uitbreiding aantal kunstgrasvelden
Aanleg buitenzwembad

Betere toegankelijkheid alle openbare voorzieningen
Verdere stimulering vrijwilligerswerk
 

 
  Zo blijven we voorstander van sport en meer beweging voor de jeugd en zullen we initiatieven nemen die de veiligheid in onze stad beter waarborgen

 
  De sport moet in Purmerend de kans krijgen om te groeien. Zowel binnen- als buitenaccommodaties moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Purmerend dient de kweekvijver te zijn van sporttalenten. Topsport zal zich meer kunnen gaan ontwikkelen vanuit de breedtesport. Purmerend moet de komende jaren uitgroeien tot een echte sportstad.

● Alle vrijwilligers in onze gemeente zijn van maatschappelijk belang en moeten gekoesterd worden. De gemeente kan daarbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met een goed vrijwilligersbeleid, goede trainingen en opleidingsmogelijkheden, evenals verzekeringen en onkostenvergoedingen. De vrijwilliger is bovendien van toegevoegde waarde voor een vereniging of stichting. Het is daarom belangrijk dat de vrijwilliger betrokken wordt bij het beleid van de vereniging of stichting en eigen verantwoordelijkheden krijgt in zijn werk.

● Er dient een door sportstichting Spurd te beheren fysiek vrijwilligerspunt voor de sport ingesteld te worden dat tevens dient voor het handhaven van de regeling maatschappelijke stages als toekomstige vrijwilligers voor de sport.

● De gemeente dient het aanbod te bevorderen van cursussen en kadertrainingen, zoals EHBO, omgaan met alcoholgebruik en met agressie en geweld voor bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen.

● Het aantal Purmerenders dat aan sport doet, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, dient vergroot te worden.

● Het aantal uren sportontwikkeling in het basisonderwijs in samenwerking met sportverenigingen en onder leiding van goede sportvakleerkrachten moet verder uitgebreid worden. Hierdoor maken kinderen al op zeer jonge leeftijd kennis met verschillende onderdelen van sport. Dit bevordert het ontdekken van talent op zeer jonge leeftijd. Ook heeft sport een positief resultaat bij het leervermogen en bevordert het de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.

● Sport als naschoolse activiteit dient, mede door de inzet van buurtsportcoaches, vakleerkrachten en sportverenigingen, gestimuleerd te worden.

● Er moet meer geïnvesteerd worden in de breedtesport, zodat sport voor iedereen toegankelijk wordt. Vanuit de breedtesport ontstaat talentontwikkeling met doorgroeimogelijkheden naar topsport.

● Ook voor minimagezinnen en gezinnen met een tijdelijke smalle beurs moeten mogelijkheden blijven om te sporten in Purmerend, bijvoorbeeld door deelname aan het Jeugdsportfonds.

● De mogelijkheden voor ouderen om te gaan sporten, moeten uitgebreid worden, zowel vanwege het lichamelijke als het sociale aspect en om de ziektekosten en de kosten voor maatschappelijke ondersteuning te reduceren. De gemeente dient te investeren in beweegtuinen en in diverse loop- en beweegroutes.

● De gehandicaptensport dient goed ondersteund te worden. Ook moet ervoor gezorgd worden dat het vervoer van en naar de sportactiviteit goed geregeld is.

● Sportverenigingen moeten worden vrijgesteld van gemeentelijke belastingen, zodat de kosten voor een vereniging en daarmee de contributies omlaag kunnen.

● Elke vereniging moet in staat worden gesteld een goed sponsor- en reclamebeleid te ontwikkelen, waarbij het Sportfonds als leidraad geldt en waarbij de inkomsten ten goede komen aan het verbeteren van de sport. Gemeentelijke regelgeving rond reclame-uitingen moet worden versoepeld.

● De rol van de Purmerendse Sportraad moet versterkt worden, om samenwerking tussen de gemeente, sportstichting Spurd en de sportverenigingen te verbeteren.

● Sportstichting Spurd moet particuliere initiatieven ondersteunen om sport en sportevenementen te kunnen organiseren. Sportevenementen op openbare plekken, zoals het Leeghwaterpark en de Koemarkt dienen door de gemeente ondersteund te worden.

● De nieuwe sporthal moet zo breed mogelijke sportevenementen organiseren. Er ligt een taak voor sportstichting Spurd om sportevenementen, die voorheen niet te organiseren waren in verband met de huidige ontoereikende accommodaties, naar Purmerend te halen.

● Naast sportevenementen leent de nieuwe sporthal zich uitstekend voor het organiseren van andere activiteiten dan sportevenementen. Te denken valt hierbij aan rommelmarkten, braderieën, beurzen, tentoonstellingen en congressen. De hal is dan functioneel in gebruik en genereert zo de benodigde inkomsten om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze activiteiten dienen wel te passen binnen de sportagenda.


● De door de gemeente vastgestelde Sportnota dient actueel te worden gehouden en uitvoerbaar te blijven.

● Alle sportaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn met in de avond veilige en verlichte fiets- en voetpaden.

● Sportvelden dienen weliswaar energiezuinig, maar vooral goed verlicht te zijn, zodat ze ook in de avonduren te gebruiken zijn. De gemeente dient duurzaam energieverbruik bij clubaccommodaties te stimuleren.

● De kwaliteit van het Leeghwaterbad dient op peil te worden houden. De recreatiewaarde van het bad dient verbeterd te worden met een betere aansluiting op actuele wensen en behoeften van de Purmerender. Het Leeghwaterbad dient tevens aangepast te worden voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, door het aanleggen van een therapeutisch bad.

● Voor wedstrijden van de zwemverenigingen dient een vaste tribune in het Leeghwaterbad verwezenlijkt te worden.

● Er moeten meer kunstgrasvelden komen die door de gemeente aangelegd en gefinancierd worden. Sportverenigingen betalen maximaal 10% van de toplaag van het kunstgrasveld zelf.

● Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelers, mensen met een scootmobiel, slechtzienden en blinden.

● De gemeentegarantie voor de (ver)bouw van clubaccommodaties van sportverenigingen dient gehandhaafd te blijven.

● Er moeten mogelijkheden gereserveerd worden voor sportontwikkelingen, zoals uitbreiding van het hockeycomplex.

● Om tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, dient voor nieuwe buitensportaccommodaties op de beoogde locatie(s) snel te worden gestart met de noodzakelijke, vaak langdurige procedure(s).

● Er dient ingezet te worden op het innoveren van sportaccommodaties, afgestemd op de meest actuele vraag en ontwikkelingen.
 
   


 
Het AOV vindt dat elke inwoner van Purmerend, waaronder ouderen en gehandicapten, aan
recreatieve sporten moet kunnen deelnemen.

Het AOV wil in de nieuwe sporthal een ruimte voor senioren waar men kan schaken en dammen

Het AOV is voor een homovriendelijk sportbeleid.
 

 
  Sport is gezond, creëert teamgeest en verbindt mensen. D66 vindt een sportief Purmerend daarom belangrijk. Bij het college ontbreekt het aan ambities en aan een sportvisie. 
Het is teveel ad-hocbeleid.
Juist op dit gebied kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis bij de sportverenigingen, de sportraad en Spurd. De gemeente dient meer naar hen te luisteren. Daarom heeft D66 in 2012 gesprekken gevoerd met sportverenigingen en haar eigen ‘sportnota’ geschreven.

Speerpunten D66:
Een nieuwe sportnota met een visie en (reële) ambities voor de komende jaren, inclusief
aandacht voor de topsport. Dat spreekt velen aan (o.a. sponsors) en zet Purmerend op de kaart.
Er moet een sportfonds komen, zodat de sportsector weet waar zij financieel aan toe is.
De sportverenigingen, met Spurd, worden meer verantwoordelijk voor verdeling van de subsidies.
Het is goed dat de multifunctionele sporthal er komt. Deze sporthal biedt volop mogelijkheden, mits er slim wordt omgegaan met de beperkte middelen.
Voor de komende jaren geen verdere huurverhogingen van sportaccommodaties boven het inflatieniveau. Verder wordt een meerjarenplanning gemaakt om achterstand in onderhoud weg te werken. Daarbij kijkend naar wat een vereniging en haar leden mogelijk zelf kunnen.
Ook de sport kan niet zonder vrijwilligers. Samen met Spurd wordt gericht beleid gemaakt voor het aantrekken en behouden van vrijwilligers in de sport.
 

 
    Sport is leuk en gezond. Bovendien leert de sporter omgaan met winst en verlies, met medesporters, andere culturen, leiding en de accommodatie. Sportverenigingen staan onder druk. Leden kunnen niet altijd de contributie betalen, het is moeilijk vrijwilligers te werven en sponsors zijn moeilijk te vinden of haken af. Sommige accommodaties in Purmerend zijn verouderd, mensen hebben vrije tijd en kunnen sporten buiten de reguliere tijden. Accommodatie worden gebruikt t.b.v. het onderwijs, sportverenigingen en niet-vereniging gebonden sportbeoefening
GroenLinks vindt dat sport(beoefening) voor iedereen mogelijk moet zijn. Sporten moet betaalbaar zijn, de accommodaties goed, veilig en goed bereikbaar. Ook moeten er goede mogelijkheden zijn voor parkeren, en het plaatsen van fietsen. Nieuwe accommodaties moeten duurzaam en energiezuinig gebouwd worden en voor multifunctioneel gebruik geschikt zijn. Bestaande accommodaties moeten als het kan aangepast worden aan de huidige milieu eisen, duurzaamheid en multifunctioneel gebruik. De sportraad vertegenwoordigt de belangen van de sportverenigingen en is de spil tussen hen, de gemeente en Spurd. De vrijwilligersvacature bank speelt een rol bij het werven en inzetten van vrijwilligers. De gemeente faciliteert het vrijwilligerswerk. (verzekering, kinderopvang, medezeggenschap)
Uitgangspunten voor de komende raadsperiode: vergroten van het aantal actieve sporters. Zowel georganiseerd als ongeorganiseerd:

1. Activiteiten van sportverenigingen waar ook kinderen die geen lid zijn aan kunnen meedoen, bevorderen en subsidiëren.

2. Het stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van een vrijwilligersbeleid t.b.v. de amateursport.

3. Investeren in goede accommodaties voor de breedtesport.

4. Het aantal kunstgrasvelden uitbreiden. De verenigingen dragen bij aan de investering, waarbij zij de keuze hebben tussen een eenmalige investering of een huurverhoging. Ook het aantal kunstgrasvelden als wijkspeelvoorziening moet worden uitgebreid.

5. Een medewerker bij Spurd aanstellen om samenwerking van sportverenigingen, scholen en sportbuurtwerk te coördineren en de verenigingen te ondersteunen: een Sportregisseur.

6. Afdwingen dat scholen voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Voor die scholen die meer doen aan bewegingsonderwijs dan wettelijk verplicht, extra middelen ter beschikking stellen.

7. Bevorderen dat er een multifunctionele sporthal tot stand komt, waarbij waar mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de topsport.

8. De gemeente treft geen aparte voorzieningen ten behoeve van topsport. Voor zover mogelijk kan voor topsport activiteiten wel gebruik gemaakt worden van gemeentelijke accommodaties.

9. Meer voorwaarden scheppen om mensen te activeren, zoals sport- en recreatievoorzieningen in parken.
 

 
   Het schoolzwemmen moet opnieuw ingevoerd worden.
Speerpunten voor de sport


De Sportraad heeft een aantal speerpunten voor de sport geformuleerd. Op deze punten zijn de partijprogramma's beoordeeld. 

>>  Sport in één oogopslag>> Sportraadpunten toegelicht